Pin Punch

Size

Part No

x12

0912

x14

0914

x16

0916

x18 / x23

0923